Aktuelt:Årsmøte i Oppegård kunstforening

Når det skjer:  Torsdag 30.mars kl. 19.00

OPPEGÅRD KUNSTFORENING
Protokoll fra årsmøtet 2017 

Torsdag 30. mars 2017 avholdt Oppegård kunstforening årsmøte i Kolben. Til stede var 18 medlemmer inkl. styret.
I forkant av årsmøtet ga kulturhusleder Lone Schrøder en orientering om driften av Kolben, erfaringer og fremtidsplaner.

Sak 1:  Konstituering
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til dagsorden.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og to medlemmer som underskriver referatet
Som møteleder valgte årsmøtet Berit Alfsen.
Som referent valgte årsmøtet Bitten Gunnerud
Til å underskrive protokollen valgte årsmøtet Tove Larssen og Tore Haugen
Sak 3:  Styrets årsberetning
Møteleder Berit Alfsen, gjennomgikk årsberetningen.
Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

Sak 4:  Revidert regnskap
Lars Kleivan gikk gjennom regnskapet.
Revisor Rein Grefslie beretning ble tatt til etterretning.
Årsregnskapet for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 5:  Valg av styre, valgkomité og revisor
Turid Kjersem la frem valgkomiteens forslag til nye medlemmer til styret og revisor:
Leder: Lars Kleivan (ny i denne stillingen)
Kasserer: Solveig Tendal (ny)
Styremedlem Niina Winberg-Knutsen
Styremedlem: Inger Stensrud
Sekretær: Bitten Gunnerud (gjenvalg)
Kunstnerrepresentant: Stine Vogt
Varamedlemmer :  Anne-May Kristiansen, Turid Kjersem og Tone Linn Holtan
Revisor : Rein Grefslie (gjenvalg)
Etter valget har styret følgende sammensetning:
Styremedlemmer 
Lars Kleivan Leder (ny i denne stillingen – ett år igjen
Bitten Gunnerud Sekretær – to år
Solveig Tendal Kasserer - Ny – to år
Inger Stensrud Styremedlem – ett år igjen
Niina Winberg-Knutsen Styremedlem – ett år igjen
Stine Vogt Kunstnerrepresentant – ett år igjen
Varamedlemmer 
1.Turid Kjersem Gjenvalg   - ett år
2.  Anne-May Kristiansen Gjenvalg   - ett år
3. Tone Linn Holtan  Ny   - ett år
 
Revisor 
Rein Grefslie Gjenvalg  ett år
 
 
 
 
 

Sak 6: innkomne forslag
Styret fremmet forslag om heving av kontingenten fra kr. 250 til kr. 300 fra 2018.
Styrets forslag ble vedtatt.
Sak 7:  Budsjett 2017
Lars Kleivan fremmet styrets forslag til budsjett for 2017
Budsjettet ble tatt til etterretning.
* * *
Utlodning.
Styret loddet ut en flaske vin og to kunstbøker.  Utlodningen innbrakte kr. 1.500.

Oppegård,  5.april 2017
…………………..
Bitten Gunnerud
Referent

…………………………………………..   …………………………………….