Om Oppegård kunstforening

Oppegård kunstforening ble stiftet i 1981, etter initiativ av kommunens første kultursjef Åge Kristoffersen. I mars samme år var Oppegård kunstforening en realitet med Ragnhild Østbye som foreningens første formann.VEDTEKTER FOR OPPEGÃ…RD KUNSTFORENING
Vedtektene ble nyskrevet og vedtatt på årsmøtet 25. mars 1996 Vedtektsendring 26. mai 2003 Vedtektsendring 10. mars 2005 Vedtektsendring 22. mars 2007 Vedtektsendring 2. april 2008§1 NAVN
Foreningens navn er Oppegård kunstforening§2 FORMÅL
Kunstforeningens formål er å fremme interessen for profesjonell bildende kunst og kunsthåndverk. Foreningen skal arrangere utstillinger og ta initiativ til andre arrangementer i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningen kan kjøpe inn kunst til en fast samling. Salg av kunstverk fra den faste samlingen skal behandles av årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte Foreningen er politisk nøytral.§3 MEDLEMSKAP
Enhver person som betaler medlemskontingent blir medlem av kunstforeningen. Medlemskontingenten betales forskuddsvis for hvert kalenderår.§4 ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes innen 1. april hvert år. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende én måned før årsmøtet holdes. Skriftlig innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes medlemmene 14 dager før årsmøtet holdes. Saker som ikke er nevnt i sakspapirene kan ikke behandles på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt. Stemmerett på årsmøtet har bare de medlemmene som har betalt siste års kontingent. Dersom noen av de stemmeberettigede medlemmene som er til stede krever det, skal avstemningen foregå skriftlig.


Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Konstituering 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer som underskriver referatet på vegne av årsmøtet. 3. Styrets beretning 4. Revidert regnskap 5. Valg av leder, sekretær, kasserer og øvrige medlemmer til styret samt valgkomité og revisor 6. Andre innkomne forslag til behandling 7. Budsjett for kommende år§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller kreves innkalt av 15 stemmeberettigede medlemmer. Innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes medlemmene 14 dager før møtet holdes. Kunngjøring av ekstraordinært årsmøte skjer også gjennom lokalavis. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på møtet. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.§6 STYRET
Styret er kunstforeningens utøvende organ. Styret består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at halvparten av styremedlemmene velges på det ene årsmøtet, og den andre halvparten velges på det etterfølgende årsmøtet. Minst ett av styremedlemmene bør være utøvende kunstner. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge (1. vara/2. vara). Formannen velges for ett år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Varamedlemmene innkalles til alle styremøter. Det føres referat fra møtene. Styret kan opprette ad-hoc-utvalg etter behov.§7 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til styret, til faste medlemmer av styret og til varamedlemmer. Styret legger frem forslag til valgkomité. Valgkomiteen legger også frem forslag til revisor.§8 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare skje med 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Møtet som skal behandle oppløsning, må innkalles med 2 måneders varsel. Sakspapirer som angår denne saken må også sendes ut 2 måneder før selve møtet. Kunngjøring om møtet skjer også gjennom lokalavis med samme varslingstid. Møtet vedtar hvordan foreningens arkiv, eiendeler og økonomiske verdier skal disponeres og anvendes videre. Det forutsettes at disse eiendeler og verdier oppbevares og anvendes mest mulig i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.§9 VEDTEKTSENDRING
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.